Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

We streven naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering.

Ziet u kansen om samen te werken of wilt u meer informatie? Neem contact op met Durk Durksz, projectleider Fjildlab

› Meer over weten?

Projecten voor verduurzamen voedselproductie Noordoost-Fryslân van start

Geplaatst op 19 januari 2021
De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Daarnaast wordt er veel voedsel verspild. Om dit te verbeteren zijn de...
› Lees verder

Startbudget voor De Wichterij: kennisplatform Wâldprûm de Wichter

Geplaatst op 16 december 2020
De Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Voor het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter is begin december vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 5.000 euro aan...
› Lees verder

Regiodeal Noordoost-Fryslân

In de Regiodeal Noordoost Fryslân is het Fjildlab gedefinieerd als centrale plek waar duurzame landbouwgerelateerde vraagstukken via kenniskringen en projecten worden aangepakt. Belangrijkste doelstelling van Fjildlab is het creëren van innovatieve oplossingen en businessmodellen in relatie tot natuurinclusieve landbouw, circulaire productie, duurzaam (grond)waterbeheer en verzilting en adaptatie aan toenemende verzilting.

Er zijn 8 thema’s waarvoor een kenniskring is opgericht die alle relevante partijen (markt, overheid, kennis, burgers) per thema verbinden.

Natuur en landschap

Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector inzetten voor nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld: verdienmodellen voor stimuleren van biodiversiteit, streekproducten en activiteiten die passen in deze regio.

Gezonde bodem

Als basis voor de circulaire economie bijvoorbeeld productie en toepassing van Bokashi en het benutten van mest om bodemleven te stimuleren.

Water en landbouw

Verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkomstig van deze teelten.

Duurzame energie

Regionaal geproduceerde en afgezette duurzame energie bijvoorbeeld: opzetten energiecoöperaties, boeren en burgers verbinden bij het plaatsen van zonnepanelen en kleine windmolens.

Mest

Regionaal verwerken van mest zoals het scheiden van urine en feces in stal o.a. koetoilet. Toevoegmiddelen, mest opwaarderen (tot bijvoorbeeld t-shirts) en mestkwaliteit.

Voer

Reststromen verwaarden door het sluiten van de eiwit- en mineralenbehoefte en o.a. rantsoenaanpassingen: geen mais, alleen gras en grasdrogen, alleen regionale grondstoffen samen met de akkerbouw en het telen van alternatieve gewassen zoals bijvoorbeeld winterbonen.

Adaptatie aan verzilting

Zilte producten en diensten ontwikkelen bijvoorbeeld: onderzoek naar mitigatie van verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen.

Voedsel en voeding

Gezond, regionaal en functioneel voedsel produceren bijvoorbeeld projecten rondom lokaal geproduceerd voedsel.

› Naar thema 'voedsel en voeding'

Samenwerken in een open structuur

Fjildlab werkt met een open structuur die nieuwe deelnemers en nieuwe projecten toestaat. Er zijn al veel partners betrokken inclusief twee collectieven voor agrarisch natuurbeheer: Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw vertegenwoordigen, en via Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân vele mkb-bedrijven. Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Smallingerland, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, verschillende kennisinstituten (o.a. SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University) en vele andere partijen aangesloten.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2021 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie