Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

We streven naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering.

Ziet u kansen om samen te werken of wilt u meer informatie? Neem contact op met Durk Durksz, projectleider Fjildlab

› Meer over weten?

Gerst, hop en aardappelen voor start projecten Fjildlab

Geplaatst op 13 mei 2020
Begin mei heeft akkerbouwer Pyt Sipma in Engwierum gerst ingezaaid voor het Fjildlab-project ‘Gerst en hop voor bier’ en aardappels gepoot voor het Fjildlab-project ‘Friese aardappels als icoon’. Dankzij een voorfinanciering van de gemeente Noardeast-Fryslân konden zij nog dit teeltseizoen met beide projecten starten. Voor de andere Fjildlab-projecten is het nog wachten op de openstelling van de subsidieregeling van de Regiodeal Noordoost-Fryslân. Gerst en hop voor bier Van oudsher werd er in het Waddengebied zowel hop als gerst voor bierproductie verbouwd. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke akkerbouwers en bierbrouwers geïnteresseerd zijn in een samenwerking om tot productie en afzet te komen. Centraal staan de vragen: Welke gerst- en hopsoorten moeten er worden verbouwd en welke mogelijkheden zijn er voor biologische streekmout en bierproductie? Dit project is een initiatief van Herman van Vliet van LekkereTrek en Pyt en Rika Sipma, Biologische...
› Lees verder

Regiodeal Noordoost-Fryslân

In de Regiodeal Noordoost Fryslân is het Fjildlab gedefinieerd als centrale plek waar duurzame landbouwgerelateerde vraagstukken via kenniskringen en projecten worden aangepakt. Belangrijkste doelstelling van Fjildlab is het creëren van innovatieve oplossingen en businessmodellen in relatie tot natuurinclusieve landbouw, circulaire productie, duurzaam (grond)waterbeheer en verzilting en adaptatie aan toenemende verzilting.

Er zijn 8 thema’s waarvoor een kenniskring is opgericht die alle relevante partijen (markt, overheid, kennis, burgers) per thema verbinden.

Natuur en landschap

Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector inzetten voor nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld: verdienmodellen voor stimuleren van biodiversiteit, streekproducten en activiteiten die passen in deze regio.

Gezonde bodem

Als basis voor de circulaire economie bijvoorbeeld productie en toepassing van Bokashi en het benutten van mest om bodemleven te stimuleren.

Water en landbouw

Verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkomstig van deze teelten.

Duurzame energie

Regionaal geproduceerde en afgezette duurzame energie bijvoorbeeld: opzetten energiecoöperaties, boeren en burgers verbinden bij het plaatsen van zonnepanelen en kleine windmolens.

Mest

Regionaal verwerken van mest zoals het scheiden van urine en feces in stal o.a. koetoilet. Toevoegmiddelen, mest opwaarderen (tot bijvoorbeeld t-shirts) en mestkwaliteit.

Voer

Reststromen verwaarden door het sluiten van de eiwit- en mineralenbehoefte en o.a. rantsoenaanpassingen: geen mais, alleen gras en grasdrogen, alleen regionale grondstoffen samen met de akkerbouw en het telen van alternatieve gewassen zoals bijvoorbeeld winterbonen.

Adaptatie aan verzilting

Zilte producten en diensten ontwikkelen bijvoorbeeld: onderzoek naar mitigatie van verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen.

Voedsel en voeding

Gezond, regionaal en functioneel voedsel produceren bijvoorbeeld projecten rondom lokaal geproduceerd voedsel.

› Naar thema 'voedsel en voeding'

Samenwerken in een open structuur

Fjildlab werkt met een open structuur die nieuwe deelnemers en nieuwe projecten toestaat. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief twee collectieven voor agrarisch natuurbeheer: Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw vertegenwoordigen, mkb-bedrijven (Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân) en het Kennis- en Innovatie Huis (KEI). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel (verenigd in ANNO), Smallingerland, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten (o.a. SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University aangesloten.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2020 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie