Mest en voer

Binnen het thema Mest en voer ontwikkelen we ideeën voor het verwaarden van reststromen door het sluiten van de eiwit- en mineralenbehoefte en o.a. rantsoenaanpassingen. Ook kijken we naar gras en grasdrogen, het gebruik van alleen regionale grondstoffen samen met de akkerbouw en het telen van alternatieve gewassen zoals bijvoorbeeld winterbonen . Daarnaast werken we aan mogelijkheden voor het regionaal verwerken van mest.

Er wordt gewerkt aan de volgende projectideeën. Een aantal van deze ideeën wordt verder uitgewerkt tot een projectvoorstel:

 • Boer zoekt boer, reststromen uitwisselen en samenwerking melkveehouderij en akkerbouw
 • Scheiden urine en faeces
 • Relatie kruiden en melksamenstelling: potentiële meerwaarde voor de melk
 • Kruiden tussen de coulissen: meerwaarde voor bedrijf, economie en biodiversiteit
 • Lokaal eiwitgewas op mest als natuurlijk alternatief.
 • T-shirts uit mest
 • Minder kunstmest (VEL)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen van Hogeschool Van Hall Larenstein via info@fjildlab.nl

 • Rik Eweg, lector Regionale transities naar kringlooplandbouw
 • Marije Strikwold, associate lector Veiligheid in de voedselketen
 • Martina Sura, lector Eiwittransitie

Lopende projecten (meer informatie volgt)

 • Verduurzaming veevoer door gebruik van algen in mengwagen
 • Gebiedsgerichte kansen voor Natuurinclusieve Landbouw (NIL)
 • Werk maken van Vlas
 • Heidegrond – van afvalstof naar waardevolle grondstof
 • Haverhaal

 

Samenwerken in een open structuur

Fjildlab werkt met een open structuur die nieuwe deelnemers en nieuwe projecten toestaat. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief twee collectieven voor agrarisch natuurbeheer: Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw vertegenwoordigen en mkb-bedrijven (Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel (verenigd in ANNO), Smallingerland, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten (o.a. SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University aangesloten.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie