Adaptatie aan verzilting

Binnen het thema Adaptatie aan verzilting kijken we naar de ontwikkeling van zilte producten en diensten. Bijvoorbeeld met onderzoek naar mitigatie van verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen.

Er wordt gewerkt aan de volgende projectideeën. Een aantal van deze ideeën wordt verder uitgewerkt tot een projectvoorstel:

  • Slib op land
  • Salt Campus (kenniscentrum)
  • Gebiedsagenda Holwerd aan Zee
  • Kantelpuntenkaart Verzilting in beeld
  • Waarde inlaatwater
  • Nieuwe verdienmodellen
  • De Slykwurker
  • Karakteristieken zilte bodems
  • Havenslib gebruik op boerenland
  • Remote Sensing

Voor meer informatie en/of deelname aan deze kennistafel kunt u contact opnemen met:
Mindert de Vries, expert verzilting aan de hogeschool Van Hall Larenstein via info@fjildlab.nl

Er lopen nog geen projecten

Samenwerken in een open structuur

Fjildlab werkt met een open structuur die nieuwe deelnemers en nieuwe projecten toestaat. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief twee collectieven voor agrarisch natuurbeheer: Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw vertegenwoordigen, mkb-bedrijven (Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân) en het Kennis- en Innovatie Huis (KEI). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel (verenigd in ANNO), Smallingerland, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten (o.a. SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University aangesloten.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2021 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie