Adaptatie aan verzilting

Binnen het thema Adaptatie aan verzilting kijken we naar de ontwikkeling van zilte producten en diensten. Bijvoorbeeld met onderzoek naar mitigatie van verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mindert de Vries, senior onderzoeker verzilting aan Hogeschool Van Hall Larenstein via info@fjildlab.nl

Klik op onderstaande titels voor meer informatie over de lopende projecten

  • Demonstratieplek zilte teelt (info volgt)
  • Boeren meten water (info volgt)

Programma Zoet op Zout

Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is om in het noordelijke zeekleigebied de kennisontwikkeling op bedrijfsschaal te stimuleren over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling.

Samenwerken in een open structuur

Fjildlab werkt met een open structuur die nieuwe deelnemers en nieuwe projecten toestaat. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief twee collectieven voor agrarisch natuurbeheer: Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw vertegenwoordigen en mkb-bedrijven (Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel (verenigd in ANNO), Smallingerland, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten (o.a. SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University aangesloten.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie