Water en landbouw

Binnen het thema Water en landbouw kijken we naar het verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten. Bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkomstig van deze teelten.

Er wordt gewerkt aan de volgende projectideeën. Een aantal van deze ideeën wordt verder uitgewerkt tot een projectvoorstel:

  • Flexibel peilbeheer (zelfsturing voor en door grondeigenaren)
  • Water(eco)systeemdiensten van waarde / verdienmodellen uit ESS
  • Duurzaam bodembeheer als sleutel voor klimaatadaptatie en schoon water
  • Behandeling en hergebruik van erfemissiewater door innovatieve en geïntegreerde technieken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Maas, lector Duurzame watersystemen aan Hogeschool Van Hall Larenstein via info@fjildlab.nl

De lopende projecten ziet u hieronder:

 

Veldlocatie Landgoed Maria Hoeve

Landgoed Maria Hoeve faciliteert een van de veldlocaties van het Fjildlab. Op deze locatie, ook wel Brûsplak genoemd, vinden verschillende proeven plaats op het gebied van waterkwaliteit, veenweide en natte teelten.

Samenwerken in een open structuur

Fjildlab werkt met een open structuur die nieuwe deelnemers en nieuwe projecten toestaat. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief twee collectieven voor agrarisch natuurbeheer: Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw vertegenwoordigen en mkb-bedrijven (Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel (verenigd in ANNO), Smallingerland, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten (o.a. SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University aangesloten.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie