Doelstellingen Fjildlab

Hieronder sommen we de doelstellingen en beoogde resultaten tot en met 2025 op:

 • Door zelf kennis te faciliteren op de onderwerpen die een belangrijke rol spelen in het FPLG bereiden we de ondernemers en de regio voor op de invulling van de doelen.
 • Een meer individuele benadering en daarnaast een plenaire benadering via de Kennis- en demodagen is de huidige invulling.
 • Naast de bestaande proefvelden zijn er in 2023 proefvelden voor kansrijke gewassen ingericht, we willen ondernemers informeren over de resultaten hiervan.
 • We gaan alle projecten die een financiering uit de Versnellingsagenda hebben ontvangen benaderen om resultaten met de agrarische sector te kunnen delen.
 • Vanuit de gebiedsofferte zullen voor het gebied relevante vraagstukken naar voren komen, waarop Fjildlab expertise in kan zetten en wat kan leiden tot projectvoorstellen en onderzoeken. De Gebiedsofferte zelf kan uiteindelijk een manier zijn om te zorgen dat de opgezette structuur van Fjildlab, de verbinding van praktijk, onderzoek en onderwijs, wordt voortgezet.
 • We gaan studieclubverbanden opzetten en deze bijvoorbeeld koppelen aan de FPLG opgave (al veel input haalbaar vanuit de lopende projecten) en mogelijk te verbinden aan het Living Lab Friesland, zodat we continuïteit borgen. Hiervoor ligt een mooi voorstel waarvoor financiering gezocht zal worden.
 • Van nieuwe gewassen en bestaande gewassen en producten komen naar “korte ketens”. Hierbij ook expliciet stilstaan bij coöperatieve modellen, zodat er een blijvende structuur in en voor het gebied ontstaat.
 • De verbinding tussen sectoren, ook buiten de Versnellingsagenda, leggen. Enerzijds loopt dit via ANNO III, maar de kansen die er tussen de bouw- en landbouwsector spelen zijn zeker kansrijk. Bowinn is hierbij een interessante regionale partij.
 • Een verkenningsrichting is hoe we de samenwerking in de regio effectief in stand kunnen houden zonder dat er meerdere overleggroepen langs elkaar heen opereren. Het is daarbij van belang dat we ook na 2025 samenwerking behouden in onze regio.
 • Er wordt actief ingezet op verbindingen in Europa. Er wordt actief ingezet om geldstromen uit Europa te verbinden.
 • Via communicatieplan dragen we resultaten uit (zie communicatieplan)
 • We zetten in op 15 tot 20 projectvoorstellen die binnen of buiten de Versnellingsagenda worden ingediend.

Doelstellingen oorspronkelijke projectplan

Hieronder volgt een overzicht van doelen die uit het oorspronkelijke Fjildlab projectplan afkomstig zijn. We geven in deze lijst aan wat de stand van zaken is omtrent de doelen.

De beoogde (meetbare) resultaten/effecten zijn: 

 • Een samenwerkingsverband dat inhoudelijk is georganiseerd rondom de 8 kernthema’s.
 • 4 proefvelden met faciliteiten voor onderzoek, samenwerking, co creatie, testen, demonstreren en bewustwording.
 • Een informatie- en communicatiestructuur met een website, filmpjes, vak artikelen, cursussen, expo’s en demo’s met als doel het uitdragen van de bevindingen het aanleren van vaardigheden.
 • Een samenhangende reeks van voorstellen, projecten en onderzoeken en verdienmodellen dat zich richt op het realiseren van nieuwe diensten, producten en ideeën aangaande circulaire economie in landbouwgebieden. Deze geven naast antwoord op specifieke  onderzoeksvragen vanuit productontwikkeling, ook inzicht in en antwoorden op bredere  maatschappelijke vragen als:
 • de directe koppeling met circulaire economie initiatieven aan landbouw: het belang  van samenwerking, de waarde van ‘goede’ landbouw voor de kwaliteit van producten, het effect van circulaire economie op de kwaliteit van het landbouwgebied);
 • een extra impuls voor de werkgelegenheid en het bruto regionaal product door verkorting van de arbeidsketen (meer productie binnen de regio, zoals streekproducten)
 • ervaringen met het realiseren van een gebiedsaanpak: socio-economische aspecten,  wet- en regelgeving, succes-/ faalfactoren voor verdienmodellen.
 • een methodiek gericht op de verwaarding van het gebied als geheel (met kansen en  valkuilen)

 

Vooruitlopend op de bovengenoemde zaken kan in ieder geval gedacht worden aan het  volgende:

 • inventarisatie van het gewenste gebruik van bodem, water en waterberging en de daarbij behorende randvoorwaarden;
 • het opstellen van een grondstoffen stroom analyse in de regio;
 • omzetten van inventarisaties van satelliet/dronebeelden in een concreet
 • handelingsperspectief voor de boeren: wat kunnen en wat moeten ze er mee;
 • het in beeld brengen en realiseren van de kansen van verzilting voor de agrarische  sector, via initiatieven zoals ‘Holwerd aan Zee’, ‘Van Zoet naar Zout’ en de ‘Kenniscentrum Zilte Teelten’;
 • het afstemmen van vraag en aanbod tussen akkerbouw en veehouderij bedrijven van vraag en aanbod van (rest)producten;
 • het in beeld brengen en realiseren van kansrijke crossovers tussen de verschillende  branches, zoals duurzame energie, biobased producten voor bouw en chemiesector;
 • verkenning van de rol van water rond de 8 kernthema’s, mogelijke schaalsprong en  leidende rol van de regio op dit gebied;
 • het inventariseren en adresseren van knellende wet- en regelgeving;
 • het verkennen en realiseren van pilots. Ook in samenwerking met andere initiatieven in de regio zoals de “Potato Valley”.
 • Deelname aan Fjildlab Noordoost Fryslân zorgt voor een meetbare ontwikkeling van kennis en kunde naar kassa in een circulaire gebiedseconomie
 • Het realiseren van in totaal 50 nieuwe verdienmodellen in 2025.
 • Het komen tot/deelnemen aan een organisatie die de proeftuin in binnen- en buitenland promoot.
 • Het aanbieden van leerwerk combinaties in agrarische bedrijven om het personeelbestand op peil te houden.
 • Waar mogelijk en nodig wordt de samenwerking gezocht met partners buiten Friesland. Kennis die wordt opgedaan in de projecten wordt geëxporteerd naar Nederland en daarbuiten.
 • Daarnaast is afstemming en verbinding met de PPS Biobased Economy Friesland en het Brûsplak noodzakelijk.
 • Tot slot zal in samenspraak met UWV en het ministerie van SZW moeten worden bezien hoe de regeldruk kan worden verminderd door met name regels de belemmerend werken op te heffen of aan te passen.

Publicatie resultaten
Fjildlab heeft op dit moment een looptijd tot en met 2024 en kan in het voorjaar van 2025 haar projectresultaten bekend maken. Er wordt echter gestreefd naar een jaar verlenging, waarbij de activiteiten worden voortgezet en gepubliceerd in het voorjaar van 2026.

Plaats van publicatie
De resultaten van de gesteunde projecten zijn gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn. Dit is te vinden op Fjildlab.nl

 

Fjildlab wordt gefinancierd vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Via deze subsidieregeling wordt geld uit de Regio Deal Noordoost-Fryslân beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren.

In samenwerking met:

.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie