Even voorstellen… Martijn van der Heide: Lector Biodiversiteit in het Landelijk Gebied

Geplaatst op: 13 juni 2024

Martijn is 1 maart jl. gestart als lector bij Van Hall Larenstein met het thema biodiversiteit in het landelijk gebied. Na ruim drie maanden in dienst te zijn, deelt hij zijn eerste ervaringen en ook zijn toekomstplannen. Voorheen werkte hij bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Den Haag, waar hij onder meer betrokken was bij het ontwikkelen van verdienmodellen voor boeren, maar ook bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de daarop gebaseerde provinciale gebiedsplannen: “In mijn rol bij het ministerie was ik de eerste jaren vooral bezig met het langetermijnperspectief voor boeren en eerlijke prijsvorming van agrarische producten,” vertelt Martijn. “Bij Van Hall Larenstein zie ik de kans om deze kennis toe te passen en verder te ontwikkelen door er een ecologische dimensie aan toe te voegen.”

In zijn nieuwe rol als lector borduurt Martijn voort op bestaande projecten rondom weidevogels en bijengezondheid. Martijn benadrukt het belang van ecologisch onderzoek en hij wil daar ook een breder perspectief aan toevoegen, inclusief sociale en economische aspecten. Zo is hij geïnteresseerd in hoe boeren een goede boterham kunnen verdienen met biodiversiteitsbescherming en hoe de maatschappij hierin kan bijdragen.

Ecologie en Economie Verbinden
Martijn: “Met een studieachtergrond in zowel agrarische economie als natuurbeheer geeft het werk voor het lectoraat mij een unieke kijk op de spanning én verbinding tussen landbouw en natuurbehoud.” In het nieuwe lectoraat is er ruimte om biodiversiteit te verbreden door sociale, economische en culturele aspecten erbij te betrekken. Intern was er ook behoefte aan deze bredere invalshoek. Dat neemt niet weg dat ecologische kennis nog altijd de basis van het lectoraat vormt. Er is op dat gebied al veel goede kennis bij Van Hall Larenstein aanwezig en er zijn gedreven onderzoekers die volop voort kunnen bouwen op lopende projecten. Denk daarbij aan het gebruik van AI voor ecologische monitoring.

Vier pijlers
Martijn is vier dagen werkzaam voor Van Hall Larenstein, daarnaast is hij ook één dag per week actief als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar bekleedt hij de Mansholt-leerstoel voor natuurinclusieve plattelandsontwikkeling. “Dit biedt mij een mooie kans om mijn werk in het lectoraat naar de academische wereld te brengen, en omgekeerd, om wetenschappelijke uitkomsten te vertalen naar praktijkkennis,” zegt hij.

Hoewel nog prematuur, zijn er al een paar thema’s waar Martijn denkt zich op te zullen gaan richten:

  1. Artificial Intelligence (AI): “Ik ben gefascineerd door de mogelijkheden van AI in ecologisch onderzoek en monitoring. Het verder uitrollen van deze technologieën zie ik als een mooie en relevante uitdaging.”
  2. Educatie: Martijn wil kennis over en kunde van agrobiodiversiteit laten landen in het onderwijs, zowel op groene hogescholen als bij kinderen op basisscholen als daarbuiten. “Educatie is cruciaal, van schoolkinderen tot boeren en loonwerkers.”
  3. Internationale dimensie: Biodiversiteit stopt niet bij landsgrenzen. Martijn wil daarom in zijn lectoraat ook nadrukkelijke aandacht voor de internationale dimensie van biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw.
  4. Sociaal-economisch draagvlak: “Het creëren van draagvlak in de maatschappij en het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen voor boeren zijn essentiële randvoorwaarden voor het behoud en de versterking van agrobiodiversiteit.”

Samenwerking en Toekomstvisie
Binnen Fjildlab werken we samen met verschillende lectoraten van Van Hall Larenstein. Martijn zullen we dan ook zeker vaker tegenkomen bij projecten binnen Fjildlab. Martijn ziet het belang in van samenwerking met andere partijen. “Ik wil ideeën uit het veld oppakken en verder uitwerken,” zegt hij. “Maar ook wil ik graag leren van het werkveld – er zit daar zoveel know how en ervaring! Het is belangrijk om met andere partijen kennis te delen en samen te werken aan versterking van biodiversiteit. Ik sta dan ook zeker open voor ideeën vanuit het veld”. Wie met Martijn in contact wil komen kan via Fjildlab contact opnemen.

Hoewel hij geen geboren noordeling is, geniet Martijn volop van zijn nieuwe omgeving in het noorden van Nederland. “Ik waardeer de openheid en de rust die het gebied biedt,” vertelt hij hartstochtelijk. “Het werken in deze inspirerende omgeving, gecombineerd met de betrokkenheid van de mensen, maakt me erg enthousiast voor de toekomst.”

Kruiden tussen de coulissen: Resultaat eerste metingen kruidenrijk grasland in elzensingels en houtwallen

Geplaatst op 26 juni 2024
In het project "Kruiden tussen de Coulissen" onderzoekt vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met diverse partners de impact van kruidenrijk grasland op de boven- en ondergrondse biodiversiteit tussen singels en wallen. Er wordt gekeken naar de effecten op het leven...

Terugblik bijeenkomst Samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Geplaatst op 13 juni 2024
Op 28 mei jl. organiseerde Fjildlab samen met Ynbusiness, ANNO (Agenda Netwerk Noordoost) en Hogeschool Van Hall Larenstein en Ecolana een bijeenkomst bij akkerbouwbedrijf Van der Bos in Holwert over samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Er waren ruim dertig belangstellenden....

Bokashi, slimme inzet van groene reststromen

Geplaatst op 11 juni 2024
Binnen Fjildlab wordt onderzocht wat de toepassing van bokashi op grasland en maisland voor effect heeft op onder andere het bodemleven, bodemchemie, gewasopbrengst en gewaskwaliteit. Afgelopen dinsdag presenteerden de onderzoekers een blauwdruk dat als basis kan dienen voor een groenstation...

Werk maken van Vlas: terug in de regio: interview Pyt Sipma

Geplaatst op 1 juni 2024
Binnen Fjildlab werken we aan verschillende projecten voor een toekomstgerichte landbouw. Voordat een project succesvol is gaat daar een poos van experimenteren en proberen aan vooraf. Iemand die daar meer over kan vertellen is Pyt Sipma. In Engwierum heeft hij...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Geplaatst op 25 april 2024
Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk kwam te staan. Dit had gewasschade en verdroging van natuur tot gevolg. De afgelopen zes jaar boekten tientallen Friese agrariërs...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Boeren tussen Boomwallen – een update

Geplaatst op 4 april 2024
Bijna 100 bodemmonsters, het plaatsen van sensoren en plannen maken voor graslandbemonstering: het project Boeren tussen Boomwallen is volop in actie. Met het project ‘Boeren tussen Boomwallen’ willen wij in beeld krijgen wat de voordelen en nadelen van houtwallen en...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie