In sûne Waadrâne foar moarn

Geplaatst op: 6 december 2023

Een van de Fjildlab-projecten richt zich op het vergroten van de bewustwording van natuurinclusieve landbouw in de regio Noordoost-Fryslân. Binnen het project ‘In sûne Waadrâne foar moarn’ organiseerden Stichting Twirre en Agrarisch Collectief Waadrâne het afgelopen jaar zes Tour de Boer-avonden voor een breed publiek.

Ieder avond begon met een korte introductie op het bedrijf van de melkveehouder of akkerbouwer. Daarna ging de groep belangstellenden met trekker en wagen het land in, om in het veld het weidevogel- en akkervogelbeheer te beleven. Elke avond deden ongeveer dertig mensen aan de excursies over het akker- en weidevogelbeheer mee.

De avonden werden zeer gewaardeerd door de aanwezige belangstellenden. “Goh, dat wist ik hielendal net?” en “Jim boeren dogge goed wurk!” zijn reacties die regelmatig werden gehoord.

Weidevogelbeheer
Tijdens de eerste drie Tour de Boer-avonden stond het weidevogelbeheer centraal. De melkveehouders vertelden waarom zij aan weidevogelbeheer doen en hoe zij dit inpassen in hun bedrijfsvoering. Op één van de avonden gaf Simon Spriensma een demonstratie van de weidevogeldrone met warmtebeeldcamera. De warmtecamera op de drone laat het warmteverschil zien tussen het warme nest en de koudere omgeving. Zo kunnen nesten van weidevogels worden opgespoord én beschermd.

Akkervogelbeheer
De laatste drie Tour de Boer-avonden stonden in het teken van het akkervogelbeheer. De eerste avond demonstreerde de jagers van de WBE (Wildbeschermingseenheid) de weidevogeldrone. Zij gebruiken de camera voor het opsporen van andere zoogdieren zoals reeën en hazen. Zo blijven de nesten en zoogdieren gespaard tijdens het maaien van de eiwitstroken op de vogelakkers.
Tijdens de tweede avond vertelde Jelle Postma van SOVON, met beeld en geluid, alles over de akkervogels. Veel akkervogels laten zich niet zien maar hoor je wel!
De laatste avond stond in het teken van insecten. Ecoloog Bauke Koole vertelde dat insecten van groot belang voor het akkervogelbeheer. Zonder insecten ook geen akkervogels.

Terugblik bijeenkomst Samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Geplaatst op 13 juni 2024
Op 28 mei jl. organiseerde Fjildlab samen met Ynbusiness, ANNO (Agenda Netwerk Noordoost) en Hogeschool Van Hall Larenstein en Ecolana een bijeenkomst bij akkerbouwbedrijf Van der Bos in Holwert over samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Er waren ruim dertig belangstellenden....

Kruiden tussen de coulissen: Resultaat eerste metingen kruidenrijk grasland in elzensingels en houtwallen

Geplaatst op 13 juni 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen onderzoekt vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met vele partners wat de waarde is voor de boven- en ondergrondse biodiversiteit van kruidenrijk grasland dat tussen de singels en de wallen is ingezaaid. Bovendien willen...

Bokashi, slimme inzet van groene reststromen

Geplaatst op 11 juni 2024
Binnen Fjildlab wordt onderzocht wat de toepassing van bokashi op grasland en maisland voor effect heeft op onder andere het bodemleven, bodemchemie, gewasopbrengst en gewaskwaliteit. Afgelopen dinsdag presenteerden de onderzoekers een blauwdruk dat als basis kan dienen voor een groenstation...

Even voorstellen… Martijn van der Heide: Lector Biodiversiteit in het Landelijk Gebied

Geplaatst op 13 juni 2024
Martijn is 1 maart jl. gestart als lector bij Van Hall Larenstein met het thema biodiversiteit in het landelijk gebied. Na ruim drie maanden in dienst te zijn, deelt hij zijn eerste ervaringen en ook zijn toekomstplannen. Voorheen werkte hij...

Werk maken van Vlas: terug in de regio: interview Pyt Sipma

Geplaatst op 1 juni 2024
Binnen Fjildlab werken we aan verschillende projecten voor een toekomstgerichte landbouw. Voordat een project succesvol is gaat daar een poos van experimenteren en proberen aan vooraf. Iemand die daar meer over kan vertellen is Pyt Sipma. In Engwierum heeft hij...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Geplaatst op 25 april 2024
Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk kwam te staan. Dit had gewasschade en verdroging van natuur tot gevolg. De afgelopen zes jaar boekten tientallen Friese agrariërs...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie