Praktijkproeven klei van Waddenslib

In november 2021 zijn Haven Lauwersoog en Klaei bv gestart met het uitvoeren van de Pilot Slibhub Lauwersoog. In de pilot is samen met diverse agrariërs van Agrarisch Collectief Waadrâne, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Landbouwagenda Holwerd aan Zee verkent of het slib uit de haven een goede grondstof kan zijn voor landbouwdoeleinden. De resultaten waren positief. Zo blijkt dat de samenstelling van slib de landbouwbodem kan verbeteren en verrijken.

Projectleider Klaas Laansma vertelt: “Zes landbouwers hebben zichzelf aangemeld bij de Slibhub Lauwersoog voor het doen van veldproeven. Dat is mooi. Het geeft aan dat men kansen ziet met klei uit Waddenslib voor het versterken van de bodem. En wat zou het prachtig zijn als we met een lokaal en duurzaam product de landbouw in de regio kunnen versterken.”

Binnen dit project willen de initiatiefnemers inzicht krijgen in de effecten op de bodemgesteldheid, invloed op de gewassen en opbrengst hiervan, de watervasthoudendheid en andere interessante pijlers. Met deze kennis hopen Haven Lauwersoog en Klaei bv. een lokaal en duurzaam product te ontwikkelen met de huidige ‘afvalstof’ slib. Klei uit Waddenslib heeft naar verwachting waarde voor een toekomstbestendige landbouw. Het kan gaan bijdragen aan vergroening van de landbouwbedrijven, verduurzamen van de landbouwbodems en versterken van de klimaatbestendigheid van de landbouwpercelen, met name zandgronden.

In vervolg op de verkenningen gaat Slibhub Lauwersoog in 2023 samenwerken met deze zes akkerbouwers en veehouders uit de regio, die op verschillende grondsoorten werkzaam zijn. De agrarische ondernemers gaan aan de slag met praktijkproeven om kennis te vergaren over het gebruik van klei die is gemaakt van slib uit de Waddenzee. De deelnemers vormen samen een kenniskring waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Daarnaast wordt de opgedane kennis breed gedeeld in kenniskringen van Fjildlab, de Landbouwagenda Holwerd en de Waadrâne.

Eind 2023 vindt een eindsymposium plaats waarin de initiatiefnemers de resultaten delen met een breed publiek.

Projectleider Klaas Laansma legt in deze video [01:14] uit wat er binnen het project gebeurt.

Voor de pilot ontvangt de Slibhub steun van het IKW, Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, NAM en de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân.

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de Versnellingsagenda.

Kansrijke Gewassen

In de eerste fase van het project FjildLokaal willen Stichting Natuur Educatie Buitenpost/De Kruidhof, Hogeschool Van Hall Larenstein en Eettuin/Yn, een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie met educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs.

De vliegende schouwers

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is onderzoek gestart over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap van de Friese Wouden. Hiervoor heeft de vereniging een studiegroep van een aantal agrariërs uit het elzensingel- en houtwallengebied samengesteld. In deze studiegroep bespreken de deelnemers de ervaringen met kruidenrijke grasmengsels in het coulisselandschap en worden alle bedrijfsmatige voor- en nadelen op een rij gezet.

Kruiden tussen de Coulissen

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is onderzoek gestart over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap van de Friese Wouden. Hiervoor heeft de vereniging een studiegroep van een aantal agrariërs uit het elzensingel- en houtwallengebied samengesteld. In deze studiegroep bespreken de deelnemers de ervaringen met kruidenrijke grasmengsels in het coulisselandschap en worden alle bedrijfsmatige voor- en nadelen op een rij gezet.

Boeren tussen Boomwallen

Het project “Boeren tussen Boomwallen” geeft vorm aan de transitie naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw binnen de Noordelijke Friese Wouden. Het project is een samenwerking van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, VANLA (Vereniging voor Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen), Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieu Federatie, Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein.  

Eiwit uit het Stienzer Aldlân

In 2021 is het project ‘Leernetwerk Bodem Noordelijke Kleischil’ van Provinsje Fryslân, SPNA en Agrarisch Collectie Waadrâne gestart. Binnen dit project wordt met studiegroepen gewerkt die in de praktijk van elkaar leren en kennis uitwisselen over bodem gerelateerde onderwerpen.

Onderzoek naar vlas voor de landbouw

Vlas is naast een belangrijkste grondstof voor textiel, een biobased grondstof en een alternatief voor plastic producten, ook een grondstof voor de verfindustrie. Het doel van het project is om van Vlas lijnolie te produceren dat als grondstof kan worden gebruikt voor voeding en als grondstof voor de verfindustrie.

Gebiedsgerichte kansen voor de natuurinclusieve landbouw

We weten al een heleboel over de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Echter de versnelling en opschaling van deze transitie is ingewikkeld. Verschillende faal- en succesfactoren hebben invloed op deze transitie.

Slibhub Lauwersoog: Havenslib als kans voor landbouwgrond

Jaarlijks heeft de haven van Lauwersoog een aanwas van 200.000 m3 slib. Het slib wordt ieder voorjaar gebaggerd en op de Waddenzee verklapt. Uit diverse onderzoeken in de Waddenzee blijkt dat het verspreiden van slib op de Waddenzee een negatief effect heeft op de leefbaarheid van flora en fauna.

Fjildlokaal: Verdienmodel voor duurzame, lokale voedselproductie en educatie

In de eerste fase van het project FjildLokaal willen Stichting Natuur Educatie Buitenpost/De Kruidhof, Hogeschool Van Hall Larenstein en Eettuin/Yn, een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie met educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs.

Aanschouwelijk maken bramenflora

Fryslân telt meer dan 50 bramensoorten, waarvan er tenminste 30 voorkomen in de regio Noordoost-Fryslân. Met dit project wil de stichting Platform Friese Rassen en Gewassen deze bramenbiodiversiteit bij een groter publiek onder de aandacht brengen.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie