Programma Zoet op Zout

Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is om in het noordelijke zeekleigebied de kennisontwikkeling op bedrijfsschaal te stimuleren over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Met dit onderzoek kunnen agrariërs, als individu of collectief, vervolgens maatregelingen toepassen om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. De kennis die in dit project wordt opgedaan, zal breed worden gedeeld met boeren, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers.

De volgende bouwstenen worden komende jaren uitgevoerd:

  • Boeren meten Water
  • Toekomstbestendig regionaal waterbeheer
  • Zouttolerant bouwplan
  • Economisch en financieel inzicht maatregelen
  • Kennisborging

Er wordt al gemeten via het Boeren Meten Water project aan de mate van verzilting in de regio. Op een proefveld bij Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw (SPNA) wordt actieve verzilting toegepast om de zouttolerantie van rassen te testen. Het project Zoet op Zout werkt in het kader van kennisborging en kennisdeling nauw samen met agrariërs en bestaande initiatieven en organisaties uit de regio via Fjildlab. Inmiddels is het project ook officieel van start gegaan, u leest het hier: Project Zoet op Zout formeel van start

De totale investering voor Zoet op Zout bedraagt de komende vier jaar ruim 3 miljoen euro. Het project ontving in oktober 2020 al 300.000 euro vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda.

Zodra er resultaten zijn, worden die hier bekend gemaakt.

Doorlooptijd
2020 – 2023

Contactpersoon
Acacia Water, contactpersoon Jouke Velstra M 06 12 13 37 13

Meer informatie en resultaten
www.zoetopzout.nl

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de Versnellingsagenda.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie