Terugblik bijeenkomst Samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Geplaatst op: 13 juni 2024

Op 28 mei jl. organiseerde Fjildlab samen met Ynbusiness, ANNO (Agenda Netwerk Noordoost) en Hogeschool Van Hall Larenstein en Ecolana een bijeenkomst bij akkerbouwbedrijf Van der Bos in Holwert over samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Er waren ruim dertig belangstellenden. Als voorbeeld werd het project Strorijke stalmest toegelicht die op de locatie van de bijeenkomst bij Mts. Bos-Weidenaar wordt uitgevoerd. Daarna gaf Jacob van der Borne van het project Circulaire Meststoffen, waarbij kunstmestvervangers en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van mest dichter bij elkaar kan komen aan het woord. Jacob spitst zich toe op precisielandbouw in de aardappelteelt. Precisielandbouw is een hulpmiddel om beter te kunnen boeren, maar is niet de totaaloplossing. Hij teelt tussen aardappelen voor de voedselindustrie in Nederland en België en werkt samen met 120 veehouderijbedrijven. Joost Mulder gaf een presentatie over de mogelijkheden van een digitaal platform om vraag en aanbod van mest bij elkaar te brengen. Daarna volgende nog een paneldiscussie.

Jacob van der Borne heeft zes medewerkers en gemiddeld twee (buitenlandse) stagiairs per jaar. Van vroeger uit werden de aardappelen in uitwisseling met de veehouderij toegepast, dit doet Jacob nog steeds. Naast aardappelen heeft hij nog teelt van gerst en tarwe, gras en maïs voor de veehouderij, uien, pastinaak en zelfs bamboe. Van den Borne is met precisielandbouw begonnen omdat hij op heel veel kleine percelen (kleiner dan drie hectare en met zo’n zes hoeken) zijn werk moest doen. De technologie heeft hij door de efficiency binnen twee jaar terugverdiend. Op juiste moment, op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel gaan nemen is voor Jacob precisielandbouw. De data en techniek maken dit mogelijk.

Op dit moment managet 80% van alle boeren het eigen bedrijf op boerderijniveau (in de akkerbouw). Niet op veld of groepsniveau, laat staan op plantniveau. Opbrengstdata zijn vaak wel bekend, die kun je doorvertalen naar wat je potentieel is. Van den Borne wil naar een bouwplan van 1 op 6 zonder in te op aardappelen. Uitruilen met ook andere partijen hoort hierin, dus uitwisseling met bijv. waterschappen, overheden of zelfs TBO’s zou hier in kunnenpassen. Bodemgeleidbaarheid wordt op verschillende dieptes gemeten. Deze combineren ze en daar maken ze zonekaarten van om inzicht te krijgen in de fysische, chemische en biologische condities. Op deze manier kunnen ze heel gericht bemesting toepassen, de belangrijkste component hierbij is tijd. Daar waar de ‘accu’ van de bodem te klein is, is de kans op uitspoeling ook hoger, op deze plekken rijden we dus vaker een kleinere gift uit. Dit lukt op zandgrond, op de kleigrond is dit ook mogelijk maar moet het klei/humus complex wel extra gemeten worden. Ook vertelde hij meer over zijn ervaring met N2 applied. Dit gaat over elektriciteit wat op de (zeugen)mest wordt losgelaten, waardoor de pH daalt en waarbij stikstof uit de lucht wordt toegevoegd.

Groenbemesters
Jacob zaait ook de groenbemesters in voor de boeren waarmee hij samenwerkt. Met universiteiten heeft Jacob gekeken welke nematoden er aanwezig zijn in de percelen, op basis hiervan stelt hij mengsels samen die voor de teelt van aardappelen op gaan. Veel van deze informatie is beschikbaar via Van der Borne Campus.

Kruiden tussen de coulissen: Resultaat eerste metingen kruidenrijk grasland in elzensingels en houtwallen

Geplaatst op 26 juni 2024
In het project "Kruiden tussen de Coulissen" onderzoekt vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met diverse partners de impact van kruidenrijk grasland op de boven- en ondergrondse biodiversiteit tussen singels en wallen. Er wordt gekeken naar de effecten op het leven...

Bokashi, slimme inzet van groene reststromen

Geplaatst op 11 juni 2024
Binnen Fjildlab wordt onderzocht wat de toepassing van bokashi op grasland en maisland voor effect heeft op onder andere het bodemleven, bodemchemie, gewasopbrengst en gewaskwaliteit. Afgelopen dinsdag presenteerden de onderzoekers een blauwdruk dat als basis kan dienen voor een groenstation...

Even voorstellen… Martijn van der Heide: Lector Biodiversiteit in het Landelijk Gebied

Geplaatst op 13 juni 2024
Martijn is 1 maart jl. gestart als lector bij Van Hall Larenstein met het thema biodiversiteit in het landelijk gebied. Na ruim drie maanden in dienst te zijn, deelt hij zijn eerste ervaringen en ook zijn toekomstplannen. Voorheen werkte hij...

Werk maken van Vlas: terug in de regio: interview Pyt Sipma

Geplaatst op 1 juni 2024
Binnen Fjildlab werken we aan verschillende projecten voor een toekomstgerichte landbouw. Voordat een project succesvol is gaat daar een poos van experimenteren en proberen aan vooraf. Iemand die daar meer over kan vertellen is Pyt Sipma. In Engwierum heeft hij...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Geplaatst op 25 april 2024
Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk kwam te staan. Dit had gewasschade en verdroging van natuur tot gevolg. De afgelopen zes jaar boekten tientallen Friese agrariërs...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Boeren tussen Boomwallen – een update

Geplaatst op 4 april 2024
Bijna 100 bodemmonsters, het plaatsen van sensoren en plannen maken voor graslandbemonstering: het project Boeren tussen Boomwallen is volop in actie. Met het project ‘Boeren tussen Boomwallen’ willen wij in beeld krijgen wat de voordelen en nadelen van houtwallen en...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie