Veldlaboratorium Fjildlab biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

Geplaatst op: 29 november 2019

De stikstofuitstoot in de agrarische sector is in de afgelopen decennia al fors gedaald. De agrarische sector, met de veehouderij voorop, kan met het Fjildlab Noordoost-Fryslân laten zien dat het nog beter kan en dat een vermindering van de veestapel en de uitkoop van boeren bij natuurgebieden niet nodig is voor de verdere ontwikkeling van een duurzame landbouwsector. De regio Noordoost-Fryslân heeft onlangs een stevige impuls gekregen voor onder andere het Fjildlab met de investering vanuit het Rijk van 9 miljoen met de Regio Deal Noordoost-Friesland. Een bedrag van 11 miljoen ligt nog op de plank. Binnen het Fjildlab zijn inmiddels 90 projectideeën voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector verzameld. De eerste projecten starten dit najaar.

Durk Durksz, projectleider Fjildlab: “It Fjildlab is no yn de heechste fersnelling! Tegearre mei de agraryske ûndernimmers, ûnderwiis, oerheid en ynwenners fan Noardeast Fryslân wurkje wy oan duorsume, sirkulaire en takomstrjochte lânbou. Sa kin de boer sels de leie wer yn hannen nimme! Samen met de regio pakken we de uitdagingen op en gaan we aan de slag!”.

Fjildlab Noordoost-Fryslân
Binnen het Fjildlab: hét veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân worden duurzame landbouw gerelateerde vraagstukken, zoals globalisering, klimaatverandering, verzilting en de versterking van natuur, landschap en biodiversiteit aangepakt. Hiervoor werken de samenwerkingspartners van het Fjildlab aan innovatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen voor de agrarische sector. Hiervoor worden binnen de volgende thema’s innovatieprojecten ontwikkeld.

Natuur, landschap en biodiversiteit
Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector inzetten voor nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld: verdienmodellen voor stimuleren van biodiversiteit, streekproducten en activiteiten die passen in deze regio.

Bodem
Gezonde bodem: als basis voor de circulaire economie bijvoorbeeld: productie en toepassing van Bokashi en het benutten  van mest om bodemleven te stimuleren.

Water en landbouw
Verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten bijvoorbeeld: onderzoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkomstig van deze teelten.

Duurzame energie
Regionaal geproduceerde en afgezette duurzame energie bijvoorbeeld: boeren en burgers verbinden bij het plaatsen van zonnepanelen en kleine windmolens, kijken naar mogelijkheden van energieopslag, de zoektocht naar een regionaal passende energiesubsidie en verdienmodellen.

Mest
Regionale verwerking van mest bijvoorbeeld: nieuwe toepassingen voor mest zoals T-shirts uit runderdrijfmest en zoeken naar cross over mogelijkheden.

Voer
Reststromen verwaarden door bijvoorbeeld het sluiten van de eiwit- en mineralenbehoefte.

Mitigatie en adaptatie aan verzilting
Zilte producten en diensten ontwikkelen bijvoorbeeld: onderzoek naar mitigatie van verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen en de ontwikkeling van een regionaal kennis- en expertisecentrum Verzilting.

Open structuur Fjildlab
Binnen Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw actief vertegenwoordigen, MKB bedrijven (via o.a. Ondernemers Federatie Noordoost-Friesland) en het Kennis- en Innovatie Huis (KEI). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel  (verenigd in ANNO), Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten zoals SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit aangesloten.

Samenwerken en meer informatie
Het Fjildlab staat open voor meer deelnemers uit de regio om samen projecten op te pakken ook binnen de gemeenten Smallingerland en Waadhoeke. Ziet u kansen om samen te werken of wilt u meer informatie? Neem contact op met Durk Durksz, projectleider Fjildlab: durk.durksz@fjildlab.nl of tel. 06 – 224 528 55 of kijk op www.fjildlab.nl.

Regio Deal Noordoost-Friesland
De Regio Deal heeft inhoudelijk betrekking op innovatie in de vier sterkste sectoren van de regio: agrofood, metaaltechniek, bouwnijverheid en toerisme & recreatie. Noordoost-Fryslân heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap.
Om de ambitie voor agrofood te kunnen realiseren, werken overheden, instellingen en ondernemers samen binnen het Fjildlab. Fjildlab werkt met een begroting van 16 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Naast de bijdrage van het Rijk zorgen ook de provincie Fryslân, de gemeenten Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Dantumadiel, het onderwijs en het bedrijfsleven voor cofinanciering. Vooralsnog wordt gewerkt op basis van een voorfinanciering van Wageningen Universiteit, Agrarisch Collectief Waadrâne, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Initiatiefnemers Fjildlab
Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van Agrarisch Collectief Waadrâne, de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, Ondernemers Federatie Noordoost-Friesland en Netwerk Noordoost (ANNO).  Kijk voor meer informatie op www.fjildlab.nl.

Lees ook:
– Het artikel Perspectief duurzame landbouw – Nieuwsblad Noordoost Friesland 3 december 2019
– Het artikel Fjildlab T-shirts uit mest en papier – Leeuwarder Courant 30 november 2019

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 17 mei 2024
Fjildlab organiseert op vrijdag 31 mei aanstaande een Fjildlab ‘Startups’ dag om ideeën op het gebied van landbouw en voeding verder te kunnen brengen. Het betreft een besloten bijeenkomst waarbij we verschillende ingestuurde ideeën verder willen helpen. Het belooft een...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

Geplaatst op 24 april 2024
In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen...

Fjildlab “Startups” Gezonde en Duurzame Voeding in de Korte Keten

Geplaatst op 22 april 2024
Ben jij een agrariër of bewoner uit Noordoost Fryslân, die met korte ketens en voeding aan de slag wil? Dan zijn we op zoek naar jou! Geert Lindenhols (Geertsbest.nl) en Arend Jan Pothof (Distrivers.nl) geven een inkijk in hun ondernemingen...

Fjildlab lanceert prijsvraag toekomstgerichte landbouw op Hogeschool Van Hall Larenstein

Geplaatst op 2 april 2024
Fjildlab is op zoek naar ideeën die een bijdrage leveren aan de kringloopeconomie en een duurzame landbouwsector. Hiervoor wordt onderzoek uitgevoerd en worden proefvelden ingericht waar nieuwe gewassen of bemestingsmethoden worden getest. Ook worden partijen samengebracht om de voedselketen te...

Uitnodiging 9 april 2024: Bijeenkomst (productief/extensief) Kruidenrijk Grasland

Geplaatst op 4 april 2024
Kruidenrijk grasland is een hot item. Er kan vanuit verschillende invalshoeken naar kruidenrijk grasland worden gekeken. Vanuit economisch perspectief is bodemverbetering door diepe beworteling, betere droogte-resistentie én om meer eiwit van eigen land te kunnen halen interessant. Hiervoor kunnen productieve...

Ik Wol Wol: op weg naar kwaliteitskeurmerk

Geplaatst op 28 maart 2024
In het Friese Easternijtsjerk (Oosternijkerk) bevindt zich de wolspinnerij Wad’n Wolletje van Tineke van der Zweep. Dit is de plek waar schapenwol weer een tweede leven krijgt. Bijzonder aan de wol is dat het een echt streekproduct is. Met een...

Geslaagde FjildLab kennisdag: Bodem en Samenwerking

Geplaatst op 19 maart 2024
Interessante discussies en inhoudelijke vragen kenmerkten de FjildLab kennisdag met als onderwerp ‘bodem en samenwerking’. Een aantal boeren, die bezig zijn met kringlooplandbouw, gaven een presentatie. Vaste en vloeibare mest van elkaar scheiden en daarmee de kwaliteit van bemesten verbeteren...

Fjildlab Kennisdag ‘Bodem en samenwerking’

Geplaatst op 28 februari 2024
Op dinsdag 19 maart 2024 organiseert Fjildlab een kennisdag van 10.00 tot 15:30 uur rondom het thema Bodem. Een interessante bijeenkomst voor akkerbouwers en veehouders die meer uit de bodem wil halen. Diverse experts van Hogeschool Van hall Larenstein en...

Fjildlab Nieuwsbrief februari

Geplaatst op 9 februari 2024
In deze editie lees je over het project De vliegende Schouwers en over ervaringen met nieuwe gewassen in de akkerbouw. Ook doet voorzitter Albert van der Ploeg nogmaals de oproep om mooie ideeën voor een duurzame landbouw in te dienen....

Wisselend succes met nieuwe gewassen akkerbouw

Geplaatst op 7 februari 2024
Dankzij een vergoeding vanuit Fjildlab konden afgelopen jaar vier akkerbouwers in Noordoost-Fryslân nieuwe gewassen op hun akkers uitproberen om te zien hoe de teelt werkt en wat het aan producten oplevert. Zo werd er geëxperimenteerd met erwten, veldbonen, zonnekroon en...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie