Veldlaboratorium Fjildlab biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

Geplaatst op: 29 november 2019

De stikstofuitstoot in de agrarische sector is in de afgelopen decennia al fors gedaald. De agrarische sector, met de veehouderij voorop, kan met het Fjildlab Noordoost-Fryslân laten zien dat het nog beter kan en dat een vermindering van de veestapel en de uitkoop van boeren bij natuurgebieden niet nodig is voor de verdere ontwikkeling van een duurzame landbouwsector. De regio Noordoost-Fryslân heeft onlangs een stevige impuls gekregen voor onder andere het Fjildlab met de investering vanuit het Rijk van 9 miljoen met de Regio Deal Noordoost-Friesland. Een bedrag van 11 miljoen ligt nog op de plank. Binnen het Fjildlab zijn inmiddels 90 projectideeën voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector verzameld. De eerste projecten starten dit najaar.

Durk Durksz, projectleider Fjildlab: “It Fjildlab is no yn de heechste fersnelling! Tegearre mei de agraryske ûndernimmers, ûnderwiis, oerheid en ynwenners fan Noardeast Fryslân wurkje wy oan duorsume, sirkulaire en takomstrjochte lânbou. Sa kin de boer sels de leie wer yn hannen nimme! Samen met de regio pakken we de uitdagingen op en gaan we aan de slag!”.

Fjildlab Noordoost-Fryslân
Binnen het Fjildlab: hét veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân worden duurzame landbouw gerelateerde vraagstukken, zoals globalisering, klimaatverandering, verzilting en de versterking van natuur, landschap en biodiversiteit aangepakt. Hiervoor werken de samenwerkingspartners van het Fjildlab aan innovatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen voor de agrarische sector. Hiervoor worden binnen de volgende thema’s innovatieprojecten ontwikkeld.

Natuur, landschap en biodiversiteit
Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector inzetten voor nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld: verdienmodellen voor stimuleren van biodiversiteit, streekproducten en activiteiten die passen in deze regio.

Bodem
Gezonde bodem: als basis voor de circulaire economie bijvoorbeeld: productie en toepassing van Bokashi en het benutten  van mest om bodemleven te stimuleren.

Water en landbouw
Verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten bijvoorbeeld: onderzoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkomstig van deze teelten.

Duurzame energie
Regionaal geproduceerde en afgezette duurzame energie bijvoorbeeld: boeren en burgers verbinden bij het plaatsen van zonnepanelen en kleine windmolens, kijken naar mogelijkheden van energieopslag, de zoektocht naar een regionaal passende energiesubsidie en verdienmodellen.

Mest
Regionale verwerking van mest bijvoorbeeld: nieuwe toepassingen voor mest zoals T-shirts uit runderdrijfmest en zoeken naar cross over mogelijkheden.

Voer
Reststromen verwaarden door bijvoorbeeld het sluiten van de eiwit- en mineralenbehoefte.

Mitigatie en adaptatie aan verzilting
Zilte producten en diensten ontwikkelen bijvoorbeeld: onderzoek naar mitigatie van verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen en de ontwikkeling van een regionaal kennis- en expertisecentrum Verzilting.

Open structuur Fjildlab
Binnen Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief Agrarisch Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw actief vertegenwoordigen, MKB bedrijven (via o.a. Ondernemers Federatie Noordoost-Friesland) en het Kennis- en Innovatie Huis (KEI). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel  (verenigd in ANNO), Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten zoals SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit aangesloten.

Samenwerken en meer informatie
Het Fjildlab staat open voor meer deelnemers uit de regio om samen projecten op te pakken ook binnen de gemeenten Smallingerland en Waadhoeke. Ziet u kansen om samen te werken of wilt u meer informatie? Neem contact op met Durk Durksz, projectleider Fjildlab: durk.durksz@fjildlab.nl of tel. 06 – 224 528 55 of kijk op www.fjildlab.nl.

Regio Deal Noordoost-Friesland
De Regio Deal heeft inhoudelijk betrekking op innovatie in de vier sterkste sectoren van de regio: agrofood, metaaltechniek, bouwnijverheid en toerisme & recreatie. Noordoost-Fryslân heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap.
Om de ambitie voor agrofood te kunnen realiseren, werken overheden, instellingen en ondernemers samen binnen het Fjildlab. Fjildlab werkt met een begroting van 16 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Naast de bijdrage van het Rijk zorgen ook de provincie Fryslân, de gemeenten Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Dantumadiel, het onderwijs en het bedrijfsleven voor cofinanciering. Vooralsnog wordt gewerkt op basis van een voorfinanciering van Wageningen Universiteit, Agrarisch Collectief Waadrâne, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Initiatiefnemers Fjildlab
Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van Agrarisch Collectief Waadrâne, de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, Ondernemers Federatie Noordoost-Friesland en Netwerk Noordoost (ANNO).  Kijk voor meer informatie op www.fjildlab.nl.

Lees ook:
– Het artikel Perspectief duurzame landbouw – Nieuwsblad Noordoost Friesland 3 december 2019
– Het artikel Fjildlab T-shirts uit mest en papier – Leeuwarder Courant 30 november 2019

Uw idee

Geplaatst op 14 september 2023
Binnen Fjildlab willen we ondernemers en andere initiatiefnemers ondersteunen om te komen tot projectvoorstellen voor vernieuwende ideeën voor de landbouw. De ideeën kunnen te maken hebben met de volgende thema’s: Voedsel en Voeding Natuur en Landschap Adaptatie aan verzilting Gezonde...

Fjildlab Kennisdag Lokale Ketens

Geplaatst op 25 april 2023
Op dinsdag 16 mei 2023 organiseert Stichting Fjildlab een kennisbijeenkomst in Dokkum over Lokale Ketens in de akkerbouw en melkveehouderij. Waarom heeft deze Fjildlab Kennisdag “Lokale Ketens” als thema? Tegenwoordig gaan de producten uit de Waadrâne en de Noardlike Fryske...

Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil

Geplaatst op 16 januari 2023
Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid en de bodemdiversiteit te verbeteren! Laat ons weten waarmee je wilt experimenteren! Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over...

Gewas demo’s

Geplaatst op 13 december 2022
Op donderdag 15 december van 13:00 tot 15:00 is er een bijeenkomst georganiseerd voor boeren die aan de slag willen met eiwitgewassen, vezelgewassen of oliehoudende gewassen. We zijn van doel samen te komen te Kuipersweg 5 Buitenpost. Met deze bijeenkomst...

Save the Date: Fjildlab DEMO-dag

Geplaatst op 3 november 2022
Graag nodigen wij u uit voor de Fjildlab DEMO bijeenkomst op dinsdag 22 november 2022 van 13:00 tot 16:00 uur. Deze middag is bedoeld om bestaande Fjildlab projecten een podium te bieden en in gesprek te gaan over nieuwe projectideeën...

Ondertekening Actieplan: Landbouw als leverancier van waardevolle diensten

Geplaatst op 16 juni 2022
De landbouwsector kan in het realiseren van de maatschappelijke opgaven een belangrijke bijdrage leveren als leverancier van waardevolle diensten. Dit jaar starten de agrarische collectieven, de provincie Fryslân en Hogeschool van Hall Larenstein een eerste stap op weg naar een...

Agrarische ondernemers gezocht voor innovatieprojecten

Geplaatst op 18 januari 2022
Eind 2021 zijn ondernemers en leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Agrarisch Collectief Waadrâne benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in deelname aan één van de innovatieve projecten die binnen het Fjildlab van start gaan. De projectvoorstellen...

Werkbezoek Color Circle in Roemenië

Geplaatst op 28 oktober 2021
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is namens het Fjildlab op bezoek geweest bij de projectpartners van het project Color Circle in Roemenië. In Roemenië is belangstelling voor Fjildlab omdat men voor de verdere ontwikkeling van regio`s denkt aan de opzet van living...

Vervolgsessies Fjildlab kennistafels

Geplaatst op 1 september 2021
In september organiseert Fjildlab een aantal digitale vervolgsessies van de Fjildlab kennistafels. De kennistafels zijn bedoeld om projecten voor de regio te genereren op verschillende thema’s. Er zijn al veel ideeën ingebracht tijdens de vorige sessies. Vanuit de kennistafels wordt gekeken...

Project Zoet op Zout formeel van start: Handelingsperspectief voor agrariërs Waddenkust

Geplaatst op 6 juli 2021
De landbouwsector langs de Waddenkust handelingsperspectieven geven om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen. Dát is de doelstelling van Zoet op Zout. Het project ging dinsdag 6 juli formeel van start bij Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. De...

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2023 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie