Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk kwam te staan. Dit had gewasschade en verdroging van natuur tot gevolg. De afgelopen zes jaar boekten tientallen Friese agrariërs succes in het vasthouden van water met als resultaat een hogere grondwaterstand in de zomer en minder droogteschade aan gewassen en natuur. Bij een meer grootschalige aanpak op gebiedsniveau wordt de grondwaterstand in de zomer zelfs structureel verhoogd.

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Wageningen Livestock Research (WUR) onderzochten in de afgelopen drie jaar de effecten van water vasthouden op zandgebieden in het oosten van de provincie Fryslân.

Lees hier het hele artikel en de verwijzing naar het volledige rapport.

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit op en draagt dit ook bij aan de biodiversiteit van het omringende coulisselandschap? Om dit te onderzoeken worden er metingen gedaan in zowel regulier (gangbaar) grasland, productief kruidenrijk (ingezaaid) grasland als op half-natuurlijk (extensief) kruidenrijk grasland. Vervolgens is de aanwezige biodiversiteit vergeleken. Ook wordt er gekeken naar de opbrengsten en kwaliteit van het verse maaisel. Een belangrijke rol in het onderzoek spelen de coulissen vertelt Ernst Oosterveld van bureau Altenburg & Wymenga: ‘In het onderzoek kijken we naar effecten in het grasland en naar de relatie tussen kruiden in het perceel en aangrenzende houtwallen en elzensingels. Zo kunnen we zien of het coulisselandschap een onderscheidende waarde heeft voor insecten.’

Lees het interview met Ernst Oosterveld en deelnemer Bart Henstra hier

Boeren tussen Boomwallen – een update

Bijna 100 bodemmonsters, het plaatsen van sensoren en plannen maken voor graslandbemonstering: het project Boeren tussen Boomwallen is volop in actie. Met het project ‘Boeren tussen Boomwallen’ willen wij in beeld krijgen wat de voordelen en nadelen van houtwallen en elzensingels zijn in de Noordelijke Friese Wouden. Op onze website lees je een update over de start van de monitoring van houtwallen en elzensingels, koolstofvastlegging, biodiversiteit, dierenwelzijn, landschap & recreatie en klimaatrobuustheid.

Lees in dit verslag wat er tot april 2024 binnen dit project is gebeurd

Lees meer op de projectenpagina

Kennistafels Fjildlab in actie!

In februari en maart 2021 zijn de kennistafels van het Fjildlab bijeengekomen om bestaande- en nieuwe projectideeën uit te werken zodat die kunnen worden ingediend bij de subsidieregeling Versnellingsagenda (Regiodeal Noordoost-Fryslân). Uitgangspunt is om ideeën bottom-up (vanuit de praktijk) uit te werken binnen de 8 thema’s van het Fjildlab. Er zijn plannen voor bijvoorbeeld duurzaam bodembeheer en teelt, lokaal biomassagebruik en nutriëntenbenutting, zilte teelt en het vermarkten van lokale producten en het leveren van ecosysteemdiensten.

Lectoren van hogeschool Van Hall Larenstein zitten de kennistafels voor om zo de verbinding te leggen met bestaande initiatieven of zorgen ervoor dat er groepjes worden geformeerd om een idee verder uit te werken. De projectplannen kunnen in mei 2021 worden ingediend bij het subsidiebureau van de Versnellingsagenda. Binnenkort komen de kennistafels weer bijeen. Heeft u een idee voor de kringloop landbouw en de circulaire economie dan bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie, de ideeën per thema en de data op www.fjildlab.nl.

Projecten voor verduurzamen voedselproductie Noordoost-Fryslân van start

De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Daarnaast wordt er veel voedsel verspild. Om dit te verbeteren zijn de projecten Regionale producten voor-goed-eten van het Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel (CCRV) en De Verspillingsmarkt van de initiatiefnemer Fjild in samenwerking met Greydanus Groothanden en Kaaij Kwekerij gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is respectievelijk 43.225 euro en 236.550 euro aan deze projecten toegekend. De projecten zijn in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen.

Regionale producten voor-goed-eten
Binnen het project wordt gewerkt aan afzetgaranties voor de producenten zodat zij de voedselproductie kunnen vernieuwen. Hierbij ligt de nadruk op productiewijzen die het milieu minder belasten en de biodiversiteit verbeteren. Voor het stimuleren van een ander consumptiegedrag is bewustwording en een eerlijk verhaal over voeding en productiewijzen nodig. Ook deze communicatie is ook onderdeel van het project. Het project loopt tot en met december 2021.

VerspillingsMarkt
Veel verschillende producten die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt worden weggegooid. Deze producten zijn o.a. afkomstig uit de landbouw, akkerbouw, (glas)tuinbouw en retail en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt. Fjild, Greydanus Groothandel en Kaaij Kwekerij willen met het project VerspillingsMarkt actief voedselverspilling verminderen en gezamenlijk streven naar een gesloten voedselkringloop. De ambitie is om te ontwikkelen tot het kenniscentrum van Noordoost-Fryslân op het gebied van voedselverspilling en het terugbrengen van verspilling in de gehele voedselketen met de focus op aardappel-, groente- en fruit-producten. Het project loopt tot en met september 2023.

Versnellingsagenda
De bedragen zijn beschikbaar gesteld vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Via deze subsidieregeling wordt geld uit de Regio Deal Noordoost-Fryslân beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie