De vliegende schouwers

In een eerste fase van dit project hebben Nico en Niek Lykelema van Lykelema Online in Burgum in 2023 onderzocht wat de mogelijkheden van drone-opnames kunnen zijn voor een toekomstbestendige landbouw en het verbeteren van het landschapsbeheer.

Samen met medewerkers en vrijwilligers van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) hebben zij in het veld onderzocht op welke wijze drones kunnen worden ingezet voor het schouwen van landschapsbeheer. Leden van de vereniging NFW beheren met onder andere het snoeien van elzensingels en houtwallen het landschap. Vrijwilligers van de vereniging voeren een schouw uit om te zien of dit beheer goed is uitgevoerd. Waar nodig geven zij de eigenaar tips zodat zij het beheer kunnen verbeteren. Voor het uitvoeren van de schouw lopen de schouwers langs kilometers houtwal en elzensingels en dat kost veel tijd. Binnen dit project is deze schouw met een drone uitgevoerd.

Op dit moment, januari 2023, lijkt het erop dat deze eerste onderzoeksfase in 2024 een mooi vervolg krijgt waarin zij samen met NHL Stenden gaan onderzoeken hoe met meervoudige intelligentie de schouw kan worden uitgevoerd. Naast het schouwen van het landschap biedt de drone ook kansen voor het monitoren van bemestingsbeheerpakketten of de biodiversiteit.

Samenwerking
Lykelema.online is een geregistreerd drone bedrijf en in bezit van Specific (STS) vergunning en is bevoegd om overal te mogen vliegen. Dit project is in samenwerking met Vereniging Noardlike Fryske Wâlden binnen het Fjildlab met steun vanuit De Versnellingsagenda uitgevoerd.

Doorlooptijd: 2023 (fase 1 is afgerond)
Contactpersoon: Nico Lykelema, eigenaar Lykelema Online

Lees ook het nieuwsbericht ‘De vliegende schouwers: ready for take-off’ van 24 januari 2024

Foto: Lykelema Online

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de Versnellingsagenda.

Kansrijke Gewassen

In de eerste fase van het project FjildLokaal willen Stichting Natuur Educatie Buitenpost/De Kruidhof, Hogeschool Van Hall Larenstein en Eettuin/Yn, een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie met educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs.

Kruiden tussen de Coulissen

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is onderzoek gestart over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap van de Friese Wouden. Hiervoor heeft de vereniging een studiegroep van een aantal agrariërs uit het elzensingel- en houtwallengebied samengesteld. In deze studiegroep bespreken de deelnemers de ervaringen met kruidenrijke grasmengsels in het coulisselandschap en worden alle bedrijfsmatige voor- en nadelen op een rij gezet.

Boeren tussen Boomwallen

Het project “Boeren tussen Boomwallen” geeft vorm aan de transitie naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw binnen de Noordelijke Friese Wouden. Het project is een samenwerking van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, VANLA (Vereniging voor Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen), Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieu Federatie, Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein.  

Eiwit uit het Stienzer Aldlân

In 2021 is het project ‘Leernetwerk Bodem Noordelijke Kleischil’ van Provinsje Fryslân, SPNA en Agrarisch Collectie Waadrâne gestart. Binnen dit project wordt met studiegroepen gewerkt die in de praktijk van elkaar leren en kennis uitwisselen over bodem gerelateerde onderwerpen.

Praktijkproeven klei van Waddenslib

In november 2021 zijn Haven Lauwersoog en Klaei bv gestart met het uitvoeren van de Pilot Slibhub Lauwersoog. In de pilot is samen met diverse agrariërs van Agrarisch Collectief Waadrâne, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Landbouwagenda Holwerd aan Zee verkent of het slib uit de haven een goede grondstof kan zijn voor landbouwdoeleinden.

Onderzoek naar vlas voor de landbouw

Vlas is naast een belangrijkste grondstof voor textiel, een biobased grondstof en een alternatief voor plastic producten, ook een grondstof voor de verfindustrie. Het doel van het project is om van Vlas lijnolie te produceren dat als grondstof kan worden gebruikt voor voeding en als grondstof voor de verfindustrie.

Gebiedsgerichte kansen voor de natuurinclusieve landbouw

We weten al een heleboel over de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Echter de versnelling en opschaling van deze transitie is ingewikkeld. Verschillende faal- en succesfactoren hebben invloed op deze transitie.

Slibhub Lauwersoog: Havenslib als kans voor landbouwgrond

Jaarlijks heeft de haven van Lauwersoog een aanwas van 200.000 m3 slib. Het slib wordt ieder voorjaar gebaggerd en op de Waddenzee verklapt. Uit diverse onderzoeken in de Waddenzee blijkt dat het verspreiden van slib op de Waddenzee een negatief effect heeft op de leefbaarheid van flora en fauna.

Fjildlokaal: Verdienmodel voor duurzame, lokale voedselproductie en educatie

In de eerste fase van het project FjildLokaal willen Stichting Natuur Educatie Buitenpost/De Kruidhof, Hogeschool Van Hall Larenstein en Eettuin/Yn, een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie met educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs.

Aanschouwelijk maken bramenflora

Fryslân telt meer dan 50 bramensoorten, waarvan er tenminste 30 voorkomen in de regio Noordoost-Fryslân. Met dit project wil de stichting Platform Friese Rassen en Gewassen deze bramenbiodiversiteit bij een groter publiek onder de aandacht brengen.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie