Kansrijke Gewassen

Veldbonen en erwten zijn belangrijke gewassen in het teken van de eiwittransitie. Maar door wisselvallige opbrengsten zijn agrariërs meestal niet getriggerd om deze gewassen te telen. De afzetmarkt moet beter in kaart worden gebracht en er moet meer waarde gecreëerd worden aan de eiwitten. Bijvoorbeeld voor toepassing in de humane consumptie.

Veldbonen

Erwten

Koolzaad is een rustgewas en wordt voornamelijk geteeld voor de olie. Momenteel gebruiken wij in Nederland voornamelijk zonnebloem- en olijfolie wat geïmporteerd moet worden vanuit het buitenland. Door onvoorspelbare situaties (e.g. droogte, oorlog) kunnen de prijzen gigantisch oplopen of er wordt ermee gesjoemeld.

Koolzaad

Zonnekroon

Zonnekroon is een meerjarig gewas, het kan 25 jaar productief blijven en misschien zelfs langer. Het kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: veevoer en vezels (potgrond, isolatie, papier). Dit gewas wordt één keer ingezaaid en daarna hoeft er geen grondbewerking meer plaats te vinden. Eén keer per jaar bemesten en één of twee keer per jaar oogsten (afhankelijk van je doeleinde). Binnen dit project wordt gekeken naar waar de kansen liggen en hoe een verdienmodel gecreëerd kan worden voor de regio.

Een aantal agrariërs in Noardeast-Fryslân zijn de samenwerking aangegaan om te kijken of de teelt van bepaalde gewassen kansen biedt voor een veerkrachtige agrarische sector die bijdraagt aan economische en ecologische duurzaamheid in de regio. Hiervoor is in samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen het project Kansrijke Gewassen gestart.

Doelstelling project: Gewasdiversiteit in tijd en ruimte creëren kan goed zijn voor een weerbare economie en ecologie. Door meer verschillende gewassen te telen, die diverse voordelen kunnen leveren aan de bodem of biodiversiteit, verrijken we de lokale ecologie waardoor het teeltsysteem robuuster wordt.

De vliegende schouwers

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is onderzoek gestart over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap van de Friese Wouden. Hiervoor heeft de vereniging een studiegroep van een aantal agrariërs uit het elzensingel- en houtwallengebied samengesteld. In deze studiegroep bespreken de deelnemers de ervaringen met kruidenrijke grasmengsels in het coulisselandschap en worden alle bedrijfsmatige voor- en nadelen op een rij gezet.

Kruiden tussen de Coulissen

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is onderzoek gestart over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap van de Friese Wouden. Hiervoor heeft de vereniging een studiegroep van een aantal agrariërs uit het elzensingel- en houtwallengebied samengesteld. In deze studiegroep bespreken de deelnemers de ervaringen met kruidenrijke grasmengsels in het coulisselandschap en worden alle bedrijfsmatige voor- en nadelen op een rij gezet.

Boeren tussen Boomwallen

Het project “Boeren tussen Boomwallen” geeft vorm aan de transitie naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw binnen de Noordelijke Friese Wouden. Het project is een samenwerking van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, VANLA (Vereniging voor Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen), Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieu Federatie, Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein.  

Eiwit uit het Stienzer Aldlân

In 2021 is het project ‘Leernetwerk Bodem Noordelijke Kleischil’ van Provinsje Fryslân, SPNA en Agrarisch Collectie Waadrâne gestart. Binnen dit project wordt met studiegroepen gewerkt die in de praktijk van elkaar leren en kennis uitwisselen over bodem gerelateerde onderwerpen.

Praktijkproeven klei van Waddenslib

In november 2021 zijn Haven Lauwersoog en Klaei bv gestart met het uitvoeren van de Pilot Slibhub Lauwersoog. In de pilot is samen met diverse agrariërs van Agrarisch Collectief Waadrâne, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Landbouwagenda Holwerd aan Zee verkent of het slib uit de haven een goede grondstof kan zijn voor landbouwdoeleinden.

Onderzoek naar vlas voor de landbouw

Vlas is naast een belangrijkste grondstof voor textiel, een biobased grondstof en een alternatief voor plastic producten, ook een grondstof voor de verfindustrie. Het doel van het project is om van Vlas lijnolie te produceren dat als grondstof kan worden gebruikt voor voeding en als grondstof voor de verfindustrie.

Gebiedsgerichte kansen voor de natuurinclusieve landbouw

We weten al een heleboel over de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Echter de versnelling en opschaling van deze transitie is ingewikkeld. Verschillende faal- en succesfactoren hebben invloed op deze transitie.

Slibhub Lauwersoog: Havenslib als kans voor landbouwgrond

Jaarlijks heeft de haven van Lauwersoog een aanwas van 200.000 m3 slib. Het slib wordt ieder voorjaar gebaggerd en op de Waddenzee verklapt. Uit diverse onderzoeken in de Waddenzee blijkt dat het verspreiden van slib op de Waddenzee een negatief effect heeft op de leefbaarheid van flora en fauna.

Fjildlokaal: Verdienmodel voor duurzame, lokale voedselproductie en educatie

In de eerste fase van het project FjildLokaal willen Stichting Natuur Educatie Buitenpost/De Kruidhof, Hogeschool Van Hall Larenstein en Eettuin/Yn, een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie met educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs.

Aanschouwelijk maken bramenflora

Fryslân telt meer dan 50 bramensoorten, waarvan er tenminste 30 voorkomen in de regio Noordoost-Fryslân. Met dit project wil de stichting Platform Friese Rassen en Gewassen deze bramenbiodiversiteit bij een groter publiek onder de aandacht brengen.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2024 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie