Leernetwerk Bodem Noordelijke Kleischil

Boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen gaan de komende jaren aan de slag met natuurinclusieve landbouw, een landbouwvorm waarbij landbouw van de natuur profiteert en andersom. De bodem, als basis van het boerenbedrijf, is het uitgangspunt. Om boeren hierbij te ondersteunen en van elkaar te laten leren via eigen experimenten en demonstratiepercelen wordt een ‘Leernetwerk bodem’ opgezet. Deze bodemkennis draagt bij aan het natuurinclusief denken en boeren in de noordelijke Kleischil.

Er is bij boeren veel vraag naar nieuwe kennis over bodembeheer, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Toekomst bestendige landbouw. De noordelijke Kleischil is één van de 8 gebieden in Noord-Nederland binnen de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de landbouw. Het leernetwerk wordt opgezet door Agrarisch Collectief Waadrâne en SPNA in afstemming met het lectoraat Bodem van Van Hall Larenstein, Fjildlab, de Regio Deal Zuidoost Fryslân, Gouden Gronden, LTO Noord/Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Louis Bolk Instituut en de Wageningen Universiteit, onder uitvoering van Living Lab Fryslân en Aequator. Het leernetwerk bodemproject heeft een subsidie vanuit de Versnellingsagenda toegekend gekregen van 200.000 euro.

Het is de bedoeling dat het leernetwerk dit najaar van start gaat. Door te zien, ervaren, experimenteren en implementeren van kennis kan gericht gewerkt worden aan een weerbare en vruchtbare bodem. Met de bodem als basis voor een toekomstbestendige landbouw in de regio.

“Wij zijn blij met deze bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. De bodem is de basis van alle landbouw. Om de wereldbevolking te kunnen voorzien van gezond voedsel, is een gezonde bodem nodig. Dit leernetwerk biedt een kans om als ondernemers in de praktijk van en met elkaar te leren, te zien en te werken vanaf de bodem”, aldus Hans Kroodsma van Agrarisch Collectief Waadrâne.

Zodra er resultaten zijn, worden die hier bekend gemaakt.

Doorlooptijd
Volgt

Contactpersoon
Volgt

Veldlocatie Landgoed Maria Hoeve

Landgoed Maria Hoeve faciliteert een van de veldlocaties van het Fjildlab. Op deze locatie, ook wel Brûsplak genoemd, vinden verschillende proeven plaats op het gebied van waterkwaliteit, veenweide en natte teelten.

Veldlocatie mts. Broersma – van der Noord

Op deze locatie wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van biomassa-reststromen voor de landbouw. Met het fermenteren via de Bokashi-methode wordt meerjarig onderzoek gedaan naar de koolstofopbouw in de bodem en het effect op bodemleven, kwaliteit en opbrengst.

Veldlocatie Ecolana

Ecolana is een samenwerkingsverband van agrariërs die samen kringlopen proberen te sluiten. Hiervoor werkt een groep van veehouders en akkerbouwers lokaal samen rond de uitwisseling van voeders voor vee en bodem.

Veldlocatie Landgoed Maria Hoeve

Landgoed Maria Hoeve faciliteert een van de veldlocaties van het Fjildlab. Op deze locatie, ook wel Brûsplak genoemd, vinden verschillende proeven plaats op het gebied van waterkwaliteit, veenweide en natte teelten.

Inpassing camping in het coulisselandschap

Camping ’t Heidestek in Twijzelerheide is een ideale plek voor toeristen om de natuur van het Friese coulisselandschap te ervaren. De eigenaren van de camping onderzoeken samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op welke manier de camping en het gebied dusdanig goed op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat zij elkaar kunnen versterken.

Bokashi Groenstations

Bokashi is een interessante meststof en bodemverbeteraar voor de landbouw, vooral als deze gemaakt is van lokale biomassastromen. Met het project wordt een blauwdruk ontwikkelt voor groenstations in Noordoost-Fryslân.

Programma Zoet op Zout

We verspillen heel wat voedsel. Veel verschillende producten die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt worden weggegooid. Deze producten zijn o.a. afkomstig uit de landbouw, akkerbouw, (glas)tuinbouw en retail en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt.

VerspillingsMarkt

We verspillen heel wat voedsel. Veel verschillende producten die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt worden weggegooid. Deze producten zijn o.a. afkomstig uit de landbouw, akkerbouw, (glas)tuinbouw en retail en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt.

Regionale producten voor-goed-eten

De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter.

De Wichterij

De Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Het project Wichtich is gericht op het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van

© 2019 - 2023 · Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân · Ontwerp & Ontwikkeling Custard on- & offline communicatie